Els nivells d’Anglès

Els nivells segons el Marc Comú Europeu de Referència del Consell d’Europa (MECR).